Download references

Open Access Open Badges

Association of a single nucleotide polymorphism in growth differentiate factor 5 with congenital dysplasia of the hip: a case-control study

Jin Dai, Dongquan Shi, Pengsheng Zhu, Jianghui Qin, Haijian Ni, Yong Xu, Chen Yao, Lunqing Zhu, Hongtao Zhu, Baocheng Zhao, Jia Wei, Baorui Liu, Shiro Ikegawa, Qing Jiang* and Yitao Ding*

Arthritis Research & Therapy 2008, 10:R126  doi:10.1186/ar2540

Include


Format