Download references

Open Access Open Badges

RNAi-mediated CD40-CD154 interruption promotes tolerance in autoimmune arthritis

Xiufen Zheng, Motohiko Suzuki, Xusheng Zhang, Thomas E Ichim, Fei Zhu, Hong Ling, Aminah Shunnar, Michael H Wang, Bertha Garcia, Robert D Inman* and Wei-Ping Min*

Arthritis Research & Therapy 2010, 12:R13  doi:10.1186/ar2914

Include


Format