Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Therapeutic potential of human umbilical cord mesenchymal stem cells in the treatment of rheumatoid arthritis

Yanying Liu, Rong Mu, Shiyao Wang, Li Long, Xia Liu, Ru Li, Jian Sun, Jianping Guo, Xiaoping Zhang, Jing Guo, Ping Yu, Chunlei Li, Xiangyuan Liu, Zhenyu Huang, Dapeng Wang, Hu Li, Zhifeng Gu, Bing Liu and Zhanguo Li*

Arthritis Research & Therapy 2010, 12:R210  doi:10.1186/ar3187

Include


Format