Download references

Open Access Open Badges

Chemerin activates fibroblast-like synoviocytes in patients with rheumatoid arthritis

Kayoko Kaneko, Yoshishige Miyabe, Aiko Takayasu, Shin Fukuda, Chie Miyabe, Masashi Ebisawa, Waka Yokoyama, Kaori Watanabe, Toshio Imai, Kenzo Muramoto, Yuya Terashima, Takahiko Sugihara, Kouji Matsushima, Nobuyuki Miyasaka and Toshihiro Nanki*

Arthritis Research & Therapy 2011, 13:R158  doi:10.1186/ar3475

Include


Format