Download references

Open Access Open Badges

Serum amyloid A triggers the mosodium urate -mediated mature interleukin-1β production from human synovial fibroblasts

Kiyoshi Migita*, Tomohiro Koga, Kenshi Satomura, Masahiro Izumi, Takafumi Torigoshi, Yumi Maeda, Yasumori Izumi, Yuka Jiuchi, Taiichiro Miyashita, Satoshi Yamasaki, Yoshihiro Aiba, Atsumasa Komori, Minoru Nakamura, Satoru Motokawa, Atsushi Kawakami, Tadashi Nakamura and Hiromi Ishibashi

Arthritis Research & Therapy 2012, 14:R119  doi:10.1186/ar3849

Include


Format