Download references

Open Access Open Badges

Aberrant CD200/CD200R1 expression and function in systemic lupus erythematosus contributes to abnormal T-cell responsiveness and dendritic cell activity

Yang Li, Li-dan Zhao, Lu-sha Tong, Su-ning Qian, Yan Ren, Lei Zhang, Xin Ding, Yang Chen, Yan-xia Wang, Wen Zhang, Xiao-feng Zeng, Feng-chun Zhang, Fu-lin Tang, Xuan Zhang*, De-nian Ba, Wei He, Xue-tao Cao and Peter E Lipsky*

Arthritis Research & Therapy 2012, 14:R123  doi:10.1186/ar3853

Include


Format