Download references

Open Access Open Badges

Venous thromboembolism after total joint arthroplasty: results from a Japanese multicenter cohort study

Kiyoshi Migita, Seiji Bito, Mashio Nakamura, Shigeki Miyata, Masanobu Saito, Hirosi Kakizaki, Yuichiro Nakayama, Tomohiro Matsusita, Itaru Furuichi, Yoshihiro Sasazaki, Takaaki Tanaka, Mamoru Yoshida, Hironori Kaneko, Isao Abe, Takatomo Mine, Kazuhiko Ihara, Shigeyuki Kuratsu, Koichiro Saisho, Hisaaki Miyahara, Tateki Segata, Yasuaki Nakagawa, Masataka Kamei, Takafumi Torigoshi and Satoru Motokawa*

Arthritis Research & Therapy 2014, 16:R154  doi:10.1186/ar4616

Include


Format